Author: 김수진

함부르크 발레단 존 노이마이어의 ‘인어공주’

                          상상과 현실,…

이 시대의 퍼포먼스란 무엇인가?

              퍼포먼스의 역사와 의미, 그리고 방향성에 대한 논의 ‘퍼포먼스’는…

Back to site top
Translate »